Xốp lọc bụi không than 3 mm

Xốp lọc bụi không than 3 mm

Size
Price:

Read more »

Xốp lọc bụi không than 3 mm bằng Polyurethane  mật độ được chỉ định, bởi số lượng các lỗ trên mỗi inch tuyến tính, và có sẵn trong độ dày đa dạng từ 10PPI lên đến 60PPI (10, 20, 30, 45 và 60 Lỗ chân lông mỗi Inch ).
Xốp lọc bụi không than 3 mm có thể làm sạch, có thể được sử dụng trong bất kỳ độ dày thực tế nào và được cắt theo yêu cầu.
Xốp lọc bụi không than 3 mm

Xốp lọc bụi không than 3 mm

Xốp lọc bụi không than 3 mm

Xốp lọc bụi không than 3 mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *